ประเภท 

ค้นหาจาก ชื่อเรื่อง ปีที่ประกาศใช้ ทั้งหมด (ล่าสุด)

พิมพ์สิ่งที่จะค้นหา   
 กลับหน้าหลัก                              
เรื่อง เรื่อง ประเภท หมวดหมู่ ประกาศเมื่อ
1ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ข้อบังคับ การบริหารงานบุคคล 25 สิงหาคม 2559
2ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ข้อบังคับ การบริหารงานบุคคล 24 พฤษภาคม 2561
3ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2560 ข้อบังคับ การบริหารจัดการองค์กร 30 พฤศจิกายน 2560
4ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การกำหนดบัญชีรายชื่อผู้ตรวจสอบบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศ การบริหารจัดการองค์กร 20 กุมภาพันธ์ 2561
5คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ 898/2560 เรื่องการมอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบันและหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี คำสั่ง การบริหารจัดการองค์กร 28 สิงหาคม 2560
6ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกผู้แทนบุคลากรในคณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2561 ประกาศ การบริหารจัดการองค์กร 15 มกราคม 2561
7ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการคณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ข้อบังคับ การบริหารจัดการองค์กร 29 กรกฏาคม 2553
8ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2560 ข้อบังคับ การบริหารงานบุคคล 23 มิถุนายน 2560
9ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2559 ประกาศ การบริหารงานบุคคล 4 กรกฏาคม 2559
10ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเบิก-จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกาศ การงบประมาณ 2 ตุลาคม 2560
11ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2560 ประกาศ การบริหารกองทุน 24 กุมภาพันธ์ 2560
12ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์หอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประกาศ อื่น ๆ 1 มิถุนายน 2560
13ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง เงินช่วยเหลือค่าครองชีพหลังสิ้นสุดสัญญาจ้าง สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2560 ประกาศ การบริหารกองทุน 24 มีนาคม 2560
14ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาของบุตร สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2560 ประกาศ การบริหารกองทุน 24 มีนาคม 2560
15ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง เงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาถึงแก่กรรม พ.ศ.2560 ประกาศ การบริหารกองทุน 24 มีนาคม 2560

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 เลือกหน้า <<หน้าแรกแล้ว  1  2  3  4  5  6  หน้าถัดไป>>

 กลับหน้าหลัก