ประเภท 

ค้นหาจาก ชื่อเรื่อง ปีที่ประกาศใช้ ทั้งหมด (ล่าสุด)

พิมพ์สิ่งที่จะค้นหา   
 กลับหน้าหลัก                              
เรื่อง เรื่อง ประเภท หมวดหมู่ ประกาศเมื่อ
1คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่ 230/2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบันและหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี คำสั่ง การบริหารจัดการองค์กร 4 มีนาคม 2563
2ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการรับ-จ่ายเงิน ตามโครงการจัดการศึกษาตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับหน่วยงานภายนอก พ.ศ.2563 ระเบียบ การจัดการศึกษา 20 กุมภาพันธ์ 2563
3ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกองทุนสวัสดิการและพัฒนาวิชาการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ระเบียบ การบริหารกองทุน 26 ธันวาคม 2562
4ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ การบริหารงานบุคคล 2 กุมภาพันธ์ 2562
5ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อบังคับ การบริหารจัดการองค์กร 22 พฤศจิกายน 2561
6ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อบังคับ อื่น ๆ 26 มีนาคม 2563
7ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องเกณฑ์การแต่งตั้งระดับคุณภาพของผลงาน และแบบประเมินงานวิจัย แบบประเมินคู่มือปฏิบัติงานหลัก แบบประเมินผลงานเชิงวิเคราะห์ และแบบประเมินผลงานเชิงสังเคราะห์ ผลงานในลักษณะอื่น กำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2563 ประกาศ การบริหารงานบุคคล 8 ตุลาคม 2563
8ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องโครงร่างการเขียนผลงานการขอกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะพ.ศ.2563 ประกาศ การบริหารงานบุคคล 8 ตุลาคม 2563
9ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยทุนการทำวิจัยจากเงินรายได้ พ.ศ.2555 ระเบียบ การรับจ่ายเงิน 25 ธันวาคม 2555
10คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่ 229/2563 เรื่องมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี คำสั่ง การบริหารจัดการองค์กร 5 มีนาคม 2563
11ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง ระยะเวลาการจ้าง วิธีการทำสัญญาจ้าง ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประกาศ โรงเรียนสาธิต 4 กุมภาพันธ์ 2563
12ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การสอบสวน การพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ข้อบังคับ การบริหารงานบุคคล 21 ธันวาคม 2560
13ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 ข้อบังคับ การบริหารงานบุคคล 22 พฤศจิกายน 2561
14ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2562 ข้อบังคับ การบริหารงานบุคคล 2 กุมภาพันธ์ 2562
15ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การสอบสวน การพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2562 ข้อบังคับ การบริหารงานบุคคล 20 มิถุนายน 2562

กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 เลือกหน้า <<หน้าแรกแล้ว  1  2  3  4  5  6  7  8  หน้าถัดไป>>

 กลับหน้าหลัก