ประเภท 

ค้นหาจาก ชื่อเรื่อง ปีที่ประกาศใช้ ทั้งหมด (ล่าสุด)

พิมพ์สิ่งที่จะค้นหา   
 กลับหน้าหลัก                              
เรื่อง เรื่อง ประเภท หมวดหมู่ ประกาศเมื่อ
1ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนด หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกผู้แทนบุคลากรในคณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2561 ประกาศ การบริหารจัดการองค์กร 15 มกราคม 2561
2ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการคณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ข้อบังคับ การบริหารจัดการองค์กร 29 กรกฏาคม 2553
3ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2560 ข้อบังคับ การบริหารงานบุคคล 23 มิถุนายน 2560
4ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2559 ประกาศ การบริหารงานบุคคล 4 กรกฏาคม 2559
5ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเบิก-จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกาศ การงบประมาณ 2 ตุลาคม 2560
6ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2560 ประกาศ การบริหารกองทุน 24 กุมภาพันธ์ 2560
7ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์หอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประกาศ อื่น ๆ 1 มิถุนายน 2560
8ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง เงินช่วยเหลือค่าครองชีพหลังสิ้นสุดสัญญาจ้าง สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2560 ประกาศ การบริหารกองทุน 24 มีนาคม 2560
9ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาของบุตร สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2560 ประกาศ การบริหารกองทุน 24 มีนาคม 2560
10ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง เงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาถึงแก่กรรม พ.ศ.2560 ประกาศ การบริหารกองทุน 24 มีนาคม 2560
11ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการและพัฒนาวิชาการพนักงานในสถาบันอุมดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2560 ประกาศ การบริหารกองทุน 24 มีนาคม 2560
12ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดอัตราเรียกเก็บค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้าจากผู้รับจ้าง พ.ศ.2560 ประกาศ อื่น ๆ 21 สิงหาคม 2560
13ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และค่าธรรมเนียมการเข้าพักอาศัยในที่พักสำหรับบุคลากร (พื้นที่ย่านมัทรี) พ.ศ.2560 ประกาศ อื่น ๆ 21 สิงหาคม 2560
14ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การตัดสินในการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2560 ประกาศ การบริหารงานบุคคล 23 มิถุนายน 2560
15ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกองทุนสวัสดิการ และพัฒนาวิชาการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2559 ระเบียบ การบริหารกองทุน 23 ธันวาคม 2559

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 เลือกหน้า <<หน้าแรกแล้ว  1  2  3  4  5  หน้าถัดไป>>

 กลับหน้าหลัก