ประเภท 

ค้นหาจาก ชื่อเรื่อง ปีที่ประกาศใช้ ทั้งหมด (ล่าสุด)

พิมพ์สิ่งที่จะค้นหา   
 กลับหน้าหลัก                
เรื่อง เรื่อง ประเภท หมวดหมู่ ประกาศเมื่อ
31ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2554 ข้อบังคับ การบริหารงานบุคคล 22 กันยายน 2554
32ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ข้อบังคับ การบริหารงานบุคคล 28 พฤศจิกายน 2557
33ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อบังคับ การบริหารงานบุคคล 25 มิถุนายน 2558
34ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การสอบสวน การพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อบังคับ การบริหารงานบุคคล 24 มีนาคม 2559
35ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติงงานของพนักงานมหาวิทยาลัยในสายอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2553 ข้อบังคับ การบริหารงานบุคคล 27 พฤษภาคม 2553
36ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภททั่วไปและวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ.2557 ระเบียบ การบริหารงานบุคคล 26 กันยายน 2557
37ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภทผู้บริหาร พ.ศ.2557 ระเบียบ การบริหารงานบุคคล 26 มิถุนายน 2557
38ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง ระยะเวลาการจ้าง วิธีการทำสัญญาจ้าง ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2558 ประกาศ การบริหารงานบุคคล 19 มีนาคม 2558

กำลังแสดงหน้าที่ 3/3 เลือกหน้า <<ก่อนหน้า  1  2  3   หน้าสุดท้ายแล้ว>>

 กลับหน้าหลัก