สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาการบริการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ
2. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
3. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะข้อมูล เพื่อการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์ให้มหาวิทยาลัยอย่างถูกต้องและทันสมัย
4. ส่งเสริมและประสานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องทุกระดับ ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสำนักและสถาบัน
5. พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. มีการพัฒนากระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพเพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคลากรให้มีศักยภาพที่เหมาะสมต่อการทำงาน
3. มีการบริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อสนับสนุนและเสนอแนะแนวทางการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ภายในให้ดำเนินงานตามแผนงาน และบริหารงบประมาณที่จำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ บนฐานข้อมูลที่ทันสมัย
5. ทุกหน่วยงานมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับหลักสูตร/คณะสำนัก และสถาบันที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
6. มีการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบการให้บริการอย่างมีคุณภาพด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
2. พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานที่เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่การบริการ
3. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และองค์ความรู้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
4. ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้มีทักษะและความรู้ความสามารถที่เหมาะสมตามสายงาน
5. สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยสร้างความก้าวหน้าให้บุคลากร และมีระบบสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการจัดหารายได้
7. ส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ
8. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยจัดทำแผน ติดตามและประเมินผลตามแผน
9. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
10. ส่งเสริมและประสานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องทุกระดับ ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสำนักและสถาบัน
11. ส่งเสริมและประสานการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องทุกระดับ ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสำนักและสถาบัน
12. ส่งเสริมและประสานการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก อย่างต่อเนื่องทุกระดับตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสำนักและสถาบัน
13. ส่งเสริมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มี คุณลักษณะที่พึงประสงค์