พิธีถวายชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ภาพ
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีถวายชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2565 ณ ห้องอมราวดี อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โดยในเวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประธานในพิธี ได้ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยดอกไม้ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ดนตรีไทยบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

จากนั้น เป็นการบรรเลงดนตรีไทยบทเพลงเทิดพระเกียรติ และบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดย “วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย” สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 บทเพลง คือ “เพลงโหมโรงเทิด สธ.” และ “เพลงไทยดำเนินดอย” และต่อด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติฯ “รำถวายพระพร”

จากนั้น ประธานในพิธี และผู้ร่วมพิธี ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร และผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และนักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร และชมนิทรรศการ “ศาสตร์ศิลป์แผ่นดินไทย” โดย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 4/2/2022 2:29:37 PM : : มีผู้เข้าชม 405 ครั้งแล้ว
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ