สรงน้ำและเปลี่ยนผ้าอังสะ แด่องค์พระพุทธสัพพัญญูฯ
ภาพ
วันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. อภิเดช มงคลปัญญา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีสรงน้ำ และเปลี่ยนผ้าอังสะ แด่องค์พระพุทธสัพพัญญู บรมครูประชานาถ สังฆราชอุทิศ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และสรงน้ำพระพุทธศรีสวรรค์ (องค์จำลอง) โดยมี ประธานสภาคณาจารย์ฯ, รองอธิการบดี, ผู้ช่วยอธิการบดี, คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณบดีคณะวิทยาการจัดการ, รองคณบดีคณะครุศาสตร์, ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี, ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, รักษาการหัวหน้าสำนักงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลับราชภัฏนครสวรรค์, นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน และกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมทั้งบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธี
ทั้งนี้ พระพุทธสัพพัญญู บรมครูประชานาถสังฆราชอุทิศ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พระพุทธสัพพัญญู บรมครูประชานาถ สังฆราชอุทิศ เป็นพระพุทธรูปปางคันธารราษฎร์ ตามแบบพระพุทธรูปที่ได้มีการสร้างขึ้น ในสมัยเริ่มแรกในประเทศอินเดีย คนไทยมักเรียกว่า “ปางขอฝน” บางท่านเรียก “ปางปฐมเทศนา” บ้าง “ปางประทานพร” บ้าง เพราะมีลักษณะใกล้เคียงทั้งพระอิริยาบถและความหมาย อย่างไรก็ตาม พระพุทธรูปพระองค์นี้ เป็นพระพุทธรูปปางคันธาร หรือปางขอฝน ตามที่ ท่านสมเด็จพระสังฆราชอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น ปุณฺณสิริ) ได้ตรัสไว้ เมื่อนำมาประดิษฐสถานที่วิทยาลัยครูนครสวรรค์แล้วชาวบ้านก็เรียกติดปากว่า “หลวงพ่อพระสัพพัญญู” หรือที่ชาวบ้าน เรียกว่า “สมเด็จฟ้าแจ้ง” เพราะถือนิมิตขณะทำพิธีเททองหล่อ ท้องฟ้าแจ้ง แจ่มใส เมื่อเสร็จพิธีฝนตกหนัก แม้กระทั่งได้อัญเชิญมาวิทยาลัยครู ฝนก็ตกตลอดทาง จึงเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง
คำว่า “สัพพัญญู” แปลว่า ผู้รู้สิ่งทั้งปวง ซึ่งเป็นพระนามประการหนึ่งของพระพุทธเจ้านั้นหมายความว่า พระองค์ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในสากลจักรวาลทั้งเวลาหลับและเวลาตื่น พระพุทธสัพพัญญูฯ จึงเป็นพระพุทธรูปที่คู่ควรแก่การบูชา ดังปรากฏในมงคลสูตรไว้ว่า “ปูชา จ ปูชนียานํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ” บูชาผู้ที่ควรบูชา เป็นมงคลอันสูงสุดเป็นสัญลักษณ์ให้พุทธศาสนิกชน ได้กราบไหว้บูชาเพื่อระลึกถึง พระรัตนตรัย คือ คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ เพื่อความสงบสุข ความเจริญงอกงามจะมีแก่ตนเอง และสังคมตลอดไป
ขอบคุณภาพ/ข่าว : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประกาศโดย นายมงคล แพทองคำ เมื่อ 4/20/2022 5:23:52 PM : : มีผู้เข้าชม 515 ครั้งแล้ว
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ
ภาพ