คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี
ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. นางสุกัญญา มีวงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา มีวงษ์ ผู้อํานวยการกองกลาง รองประธานกรรมการ
3. นางนภัสนันท์ บัวแก้ว ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน รองประธานกรรมการ
4. อาจารย์ปรัศนีย์ นัยนานนท์ รักษาการในตําแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา รองประธานกรรมการ
5. นายวิสิษฐ์ ธนสาโร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
6. นายวีระ เมืองช้าง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
7. นายประโชติ เฉลิมพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
8. นางกัลยา จูทา ผู้แทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสํานักงานอธิการบดี กรรมการ
9. นางสาวกาญจน์วริน สิทธิปรีชาพงษ ผู้แทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสํานักงานอธิการบดี กรรมการ
10. นายจิณณวัฒน์ สุวรรณ ผู้แทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสํานักงานอธิการบดี กรรมการ
11. นางพรทิพย์ บัวประทุม รักษาการในตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานธุรการและงานประชุม กรรมการและเลขานุการ
12. นางสาวศิริรัตน์ อ้นหมี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ
13. นางสาวกัญญณัฐ ประเสริญศิริภัทร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ