คณะกรรมการบริหาร สำนักงานอธิการบดี
ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1. นางสุกัญญา มีวงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.ศรวณะ แสงสุข ผู้บริหารงานพื้นที่การศึกษาย่านมัทรี กรรมการ
3. อาจารย์ปรัศนีย์ นัยนานนท์ รักษาการในตําแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กรรมการ
4. นางสุกัญญา มีวงษ์ ผู้อํานวยการกองกลาง กรรมการ
5. นางนภัสนันท์ บัวแก้ว ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน กรรมการ
6. อาจารย์ชนันทิพย์ จันทรโสภา รักษาการในตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการและพิธีการ กรรมการ
7. นางสาวสุพัตรา ปัทมะโสภา หัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ กรรมการ
8. นางสาวธนิดา ยินดี รักษาการในตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานคลัง กรรมการ
9. นางสาวรัตนาภรณ์ ปินใจ รักษาการในตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ กรรมการ
10. นางสาวนฤภร ศรีบรรเทา รักษาการในตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรรมการ
11. นายชาญณรงค์ แตงนารา รักษาการในตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้ กรรมการ
12. นายธนวิทย์ ฉุนฉ่ำ รักษาการในตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ กรรมการ
13. นางกัลยา จูทา รักษาการในตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารกองนโยบายและแผน กรรมการ
14. อาจารย์ปุณยภา บุญธรรม รักษาการในตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ
15. ... หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ กรรมการ
16. ... หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปและบริการนักศึกษา กรรมการ
17. อาจารย์จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์ รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าางานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กรรมการ
18. ผศ.สุทธิกร แก้วทอง รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานกีฬาและนันทนาการ กรรมการ
19. ผศ.ชยภรณ์ บุญเรืองศักดิ์ รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานแนะแนวและทุนการศึกษา กรรมการ
20. อาจารย์ชนกานต์ สกุลแถว รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานศูนย์พยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กรรมการ
21. นางพรทิพย์ บัวประทุม รักษาการในตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานธุรการและงานประชุม กรรมการและเลขานุการ
22. นางสาวศิริรัตน์ อ้นหมี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ
23. นางสาวกัญญณัฐ ประเสริญศิริภัทร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขานุการ