ผู้อำนวยการ
สำนักงานอธิการบดีผู้อำนวยการกองกลางผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการและสารบรรณกลุ่มงานประชุมและพิธีการหัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานคลังหัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์หัวหน้ากลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารกองนโยบายและแผนหัวหน้ากลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานและประกันคุณภาพหัวหน้ากลุ่มบริการงานทั่วไปและบริการนักศึกษาหัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษาหัวหน้ากลุ่มงานกีฬาและนันทนาการหัวหน้ากลุ่มงานแนะแนวและทุนการศึกษาหัวหน้ากลุ่มงานศูนย์พยาบาลและส่งเสริมสุขภาพโครงสร้างการบริหาร