บุคลากร

กองกลาง

» กลุ่มงานธุรการและการประชุม
» กลุ่มงานเลขานุการและพิธีการ
» กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
» กลุ่มงานคลัง
» กลุ่มงานพัสดุ
» กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
» กลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้
» กลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ
» ศูนย์ย่านมัทรี

กองนโยบายและแผน

» กลุ่มงานบริหารกองนโยบายและแผน
» กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
» กลุ่มงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ

กองพัฒนานักศึกษา

» กลุ่มงานบริหารทั่วไปและบริการนักศึกษา
» กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
» กลุ่มงานกีฬาและนันทนาการ
» กลุ่มงานแนะแนวและทุนการศึกษา
» กลุ่มงานศูนย์พยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ