สำนักงานอธิการบดี

ไม่มีภาพ
นางสุกัญญา มีวงษ์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
hover effect hover effect
President Office Statute

ผู้อำนวยการกองกลาง

ภาพ
นางสุกัญญา มีวงษ์
ผู้อำนวยการกอง
hover effect hover effect

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ภาพ
นางนภัสนันท์ บัวแก้ว
ผู้อำนวยการกอง
hover effect hover effect

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

ภาพ
นางสาวปรัศนี นัยนานนท์
ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการผู้อำนวยการกอง
hover effect hover effect