สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ปรัชญา
บริการล้ำ นำเทคโนโลยี มีความโปร่งใส ใส่ใจนักศึกษา
วิสัยทัศน์
บริการดี ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ใส่ใจทุกระดับ ปรับสู่มาตรฐานสากล
พันธกิจ
1. ให้การบริการ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลภายนอก
2. จัดการทรัพยากรเพื่อให้บริการและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
3. พัฒนาระบบการบริหารงานไปสู่ระดับสากล
4. จัดทำข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการบริหาร และการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
5. บริหารและจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย