เอกสารเผยแพร่
ประเภท 
 ชื่อเรื่อง   ปีที่ประกาศใช้   ทั้งหมด (ล่าสุด)
พิมพ์สิ่งที่จะค้นหา     กลับหน้าหลัก
ที่ เรื่อง
[1] ผลงานเชิงวิเคราะห์ "การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" โดย นางกัลยา จูทา (ปี พ.ศ.2565)
[2] งานวิจัย "แนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบการขอทุนการศึกษาเพื่อลดค่าธรรมเนียมฟ้องคดีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์" โดย นายรังสรรค์ คำแสน (ปี พ.ศ.2562)
[3] งานวิจัย "ปัจจัยที่ส่งผลในการเตรียมความพร้อมของหน่วยรับตรวจต่อการตรวจสอบภายใน " โดย นางสาวดารณี เพ็ชรากูล (ปี พ.ศ.2562)
[4] งานวิจัย "ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ " โดย นางอังศนา อินแดน (ปี พ.ศ.2565)
[5] งานวิจัย "การศึกษาความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย (NSRU MIS) ระดับบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ " โดย นางสาวกาญจน์วริน สิทธิปรีชาพงษ์ (ปี พ.ศ.2565)
[6] แบบฟอร์มรายงานผลการเข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมต่างๆของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี
หน้าที่ 1 จาก 1  « หน้าแรก   1   »   หน้าสุดท้าย »