การบริหารความเสี่ยง
ประเภท 
 ชื่อเรื่อง   ปีที่ประกาศใช้   ทั้งหมด (ล่าสุด)
พิมพ์สิ่งที่จะค้นหา     กลับหน้าหลัก
ที่ เรื่อง
[1] รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[2] แผนบริหารจัดการความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[3] แบบฟอร์ม RM4_NSRU สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
[4] แบบฟอร์ม RM3_NSRU รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงหน่วยงาน
[5] แบบฟอร์ม RM2_NSRU แผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน
[6] แบบฟอร์ม RM1_NSRU การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยงของหน่วยงาน
[7] แบบฟอร์ม คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (หน่วยงาน)
[8] ประกาศมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ การกำหนด นโยบาย แนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
หน้าที่ 1 จาก 1  « หน้าแรก   1   »   หน้าสุดท้าย »