คู่มือปฏิบัติงาน
ประเภท 
 ชื่อเรื่อง   ปีที่ประกาศใช้   ทั้งหมด (ล่าสุด)
พิมพ์สิ่งที่จะค้นหา     กลับหน้าหลัก
ที่ เรื่อง
[1] กลุ่มงานบริหารกองนโยบายและแผน คู่มือการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำ (ปี พ.ศ.2565)
[2] งานวินัยและนิติกร คู่มือการปฏิบัติงาน การสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น (ปี พ.ศ.2565)
[3] กลุ่มงานคลัง คู่มือการปฏิบัติงาน ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.1ก พิเศษ (ปี พ.ศ.2565)
[4] กลุ่มงานคลัง คู่มือการปฏิบัติงาน การบันทึกข้อมูล คำนวณและนำส่งเงินสมทบประกันสังคม (ปี พ.ศ.2565)
[5] กลุ่มงานพัสดุ คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding)
[6] กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ คู่มือการปฏิบัติงาน แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาประเภทต่างๆของข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ปี พ.ศ.2565)
[7] กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ คู่มือการปฏิบัติงาน การเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา (ปี พ.ศ.2565)
[8] กลุ่มงานศูนย์พยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานศูนย์พยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ (ปี พ.ศ.2564)
[9] กลุ่มงานแนะแนวและทุนการศึกษา คู่มือการปฏิบัติงาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ปี พ.ศ.2558)
[10] กลุ่มงานบริหารทั่วไปและบริการนักศึกษา คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบ E -Audit กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ปี พ.ศ.2558)
หน้าที่ 1 จาก 6  « หน้าแรก   1  2  3  4  5  6   »   หน้าสุดท้าย »