ประเภท 
 ชื่อเรื่อง   ปีที่ประกาศใช้   ทั้งหมด (ล่าสุด)
พิมพ์สิ่งที่จะค้นหา     กลับหน้าหลัก
ที่ เรื่อง ประเภท หมวดหมู่ ประกาศเมื่อ
1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง เกณฑ์การตัดสินและระดับคุณภาพของผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นและแบบประเมินผลงานวิจัย แบบประเมินคู่มือปฏิบัติงาน แบบประเมินผลงานเชิงวิเคราะห์ แบบประเมินผลงานเชิงสังเคราะห์ และแบบประเมินผลงานในลักษณะอื่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศ การบริหารงานบุคคล 8 เมษายน 2565
2 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อบังคับ การบริหารกิจการนักศึกษา 25 เมษายน 2556
3 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่ ๒๓๐/๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบันและหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี คำสั่ง การบริหารจัดการองค์กร 4 มีนาคม 2563
4 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการรับ-จ่ายเงิน ตามโครงการจัดการศึกษาตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับหน่วยงานภายนอก พ.ศ.๒๕๖๓ ระเบียบ การจัดการศึกษา 20 กุมภาพันธ์ 2563
5 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกองทุนสวัสดิการและพัฒนาวิชาการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ระเบียบ การบริหารกองทุน 26 ธันวาคม 2562
6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ การบริหารงานบุคคล 2 กุมภาพันธ์ 2562
7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อบังคับ การบริหารจัดการองค์กร 22 พฤศจิกายน 2561
8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อบังคับ อื่น ๆ 26 มีนาคม 2563
9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องเกณฑ์การแต่งตั้งระดับคุณภาพของผลงาน และแบบประเมินงานวิจัย แบบประเมินคู่มือปฏิบัติงานหลัก แบบประเมินผลงานเชิงวิเคราะห์ และแบบประเมินผลงานเชิงสังเคราะห์ ผลงานในลักษณะอื่น กำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศ การบริหารงานบุคคล 8 ตุลาคม 2563
10 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องโครงร่างการเขียนผลงานการขอกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะพ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศ การบริหารงานบุคคล 8 ตุลาคม 2563
11 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยทุนการทำวิจัยจากเงินรายได้ พ.ศ.๒๕๕๕ ระเบียบ การรับจ่ายเงิน 25 ธันวาคม 2555
12 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่ ๒๒๙/๒๕๖๓ เรื่องมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี คำสั่ง การบริหารจัดการองค์กร 5 มีนาคม 2563
13 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง ระยะเวลาการจ้าง วิธีการทำสัญญาจ้าง ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประกาศ โรงเรียนสาธิต 4 กุมภาพันธ์ 2563
14 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การสอบสวน การพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อบังคับ การบริหารงานบุคคล 21 ธันวาคม 2560
15 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อบังคับ การบริหารงานบุคคล 22 พฤศจิกายน 2561
กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 เลือกหน้า <<หน้าแรกแล้ว  1 2 3 4 5 6 7 8 หน้าถัดไป>>
 กลับหน้าหลัก