รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ..นครสวรรค์.


เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ (ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีขนส่งและกระจายสินค้า 1 ชุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ชุดทดสอบเพิ่มประสิทธิภาพและเรียนรู้ระบบยานยนต์ไฟฟ้า 1 ชุด)
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 งานประกวดราคาซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟต์สำหรับสถาบันการศึกษา (Microsoft Campus License) ระยะเวลา 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (หมวดงบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


การจัดทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายกรณีต่างๆ
ยืนภาษีปี 2566
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน